Privacybeleid


Datum laatste bewerking: 31-10-2022

Wijn van de Lage Landen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Wij beveiligen en verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig met inachtneming van de daaraan gestelde wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over die verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Er wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden gebruikt. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan dit document zorgvuldig te lezen. De meest actuele versie is steeds te raadplegen op onze website.

Contactgegevens

Wijn van de Lage Landen B.V.
Burgemeester Reigerstraat 63
3581 KN, Utrecht, Nederland

KvK: 86993534
BTW nr.: NL864169954B01

Tel: 06-83564100
e-mail: info@wijnvandelagelanden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijn van de Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende (categorieën van) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. Adres- en/of contactgegevens: zoals naam, woon-, bezorg- en/of factuuradres en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail en telefoongegevens) en social media accounts
 2. Identificatiegegevens: geslacht, uw geboortedatum en -plaats, gegevens over uw IP-adres;
 3. Bestelgegevens en voorkeuren: zoals gegevens die betrekking hebben op (eerdere) diensten/producten die zijn afgenomen van ons, de daarbij gekozen opties en voorkeuren en de daarover uitgewisselde informatie (zoals ook een klant-ID, klantnummer, gebruikersnaam, inloggegevens en opgegeven voorkeuren en interesses) via correspondentie en telefonisch;
 4. E-mail en telefoongesprekken met ons: zoals e-mail correspondentie, telefoongesprekken
 5. Gegevens betreffende uw ervaringen, voorkeuren en gedrag: zoals gegevens verkregen uit beoordelingen, prijsvragen of verzameld door geplaatste cookies over uw gedrag en voorkeuren op onze website(s) (zoals een verlanglijst, taalinstellingen, gebruikte browser en cookievoorkeuren);
 6. Financiële gegevens: zoals bankrekeningnummer en transacties met ons

Gebruik van onze webshop is beperkt tot personen vanaf 18 jaar en heeft derhalve niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijnvandelagelanden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslagen (“rechtsgronden”) is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?

Wijn van de Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij u toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten (waaronder ook wordt verstaan gegevens verkregen in de precontractuele fase);
 • na uw toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals in het kader van de Drank- en Horecawet en fiscale verplichtingen);
 • indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
  1. ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden en ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen;
  2. ons belang om onderzoeken en analyses uit te voeren en de dienstverlening te optimaliseren;
  3. het voeren van procedures;
  4. het onderzoeken van doeltreffendheid van beveiligingsmiddelen.

Voor welke doeleinde verwerken wij uw persoonsgegevens?

DoeleindenCategorieën persoonsgegevensGrondslagen
Cont(r)act  
de met u gesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;i t/m viiiA, C
identificatiedoeleinden;i t/m viiiA, C en/ of D
het mogelijk maken een account te maken en het account beveiligen;i t/m iiA en/ of D
elektronische bevestigingen van de registraties;i t/m iiiA en/ of D
geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en versturen;i t/m iiiA en/ of D
u op de hoogte te houden van de registraties en/of bestellingen;i t/m ivA en/ of D
met u te kunnen communiceren over bestellingen en een klantenservice te kunnen verlenen;i t/m vA en/ of D
uw betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;i t/m iv en viA en/ of D
   
Product- en dienstontwikkeling  
u een optimale winkelbeleving te laten ervaren, onder meer door interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die bij ons in het verleden zijn gedaan;i t/m vA, B en/ of D
het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met anderen (die mogelijk geïnteresseerd zijn  in dat product);i t/m vA, B en/ of D
het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of winacties;i t/m vA, B en/ of D
het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantonderzoeken;i t/m vA, B en/ of D
het maken en analyseren van bezoekersstatistieken;i t/m vA, B en/ of D
   
Voldoen aan wettelijke verplichtingen  
te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude, diefstal en andere onregelmatigheden en strafbare feiten zoveel mogelijk te voorkomen en zo nodig op te sporen;i t/m viiiC
om onze beveiliging in te richten, uit te kunnen voeren en verder te optimaliseren;i t/m viiiC
   
Overig  
Het verwerken van gegevens ingeval van een fusie, splitsing, overname of andere wijziging waarbij wij betrokken zijn;i t/m viiiD

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wijn van de lage landen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (zoals: naam contactpersoon, adres, email adres, telefoonnummer, geboortedatum).Tot 7 jaar na de laatste transactie of tot 7 jaar na het laatste contact over een transactie.
Accountgegevens (e-mail adres, gehasht wachtwoord).Zolang als u het account hebt. Wij laten het account bestaan tot u het verwijdert omdat uw orders en facturen hierin zijn opgeslagen.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.7 jaar, onder meer op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Correspondentie (over bijvoorbeeld bestellingen en klachten).Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna.
IP adres (gedeeltelijk).Tot maximaal 12 maanden na het laatste websitebezoek.
Gegevens om fraude te voorkomen.7 jaar, of zoveel langer als wenselijk afhankelijk van de aard van de informatie mede gelet op het feit en het belang om fraude te voorkomen.
Gegevens betreffende winkelbeleving / marketing / prijsvragen.7 jaar.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure.Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure (waaronder tevens wordt verstaan de executoriale fase) of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure en tot 5 jaar daarna.
Anonieme gegevens.Het is mogelijk dat wij gegevens, zodra die niet langer bewaard worden, anonimiseren en vervolgens bewaren en voor bijvoorbeeld statistische doeleinden gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijn van de Lage Landen maakt deel uit van de TILA groep. TILA b.v. zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijn van de Lage Landen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wijn van de Lage Landen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Partijen met wie wij samenwerken en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:

overheidsinstanties;
medewerkers;
betalingsbedrijven;
bezorgpartners;
leveranciers;
productondersteuning;
IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van de websites; andere externe dienstverleners en adviseurs.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijn van de Lage Landen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wijn van de Lage Landen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact met ons op. Wijn van de lage landen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijn van de Lage Landen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op